Informacja o usługach

Administracja Domów Mieszkalnych „Felix” sp. z o. o. zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami, indywidualnie określamy potrzeby naszych klientów i dostosowujemy do nich naszą ofertę. Dzięki kwalifikacjom zawodowym naszych pracowników jakość świadczonych usług jest na najwyższym poziomie. Cechuje nas solidność, terminowość oraz profesjonalizm zatrudnianych pracowników. Administrujemy obecnie 48 budynkami i w ramach świadczonych usług zapewniamy obsługę księgową, administracyjną i techniczną. Każdego z naszych klientów traktujemy wyjątkowo i indywidualnie, dopasowując naszą ofertę do Państwa potrzeb.
Zapraszamy do współpracy Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie, a także osoby fizyczne poszukujące doświadczonego partnera i gwaranta rozwiązania Państwa problemów. Warto skorzystać z naszych doświadczeń, wiedzy i umiejętności, zawsze kierujemy się zasadą, że firma istnieje dla klienta, a nie klient dla nas.
A dla naszych klientów świadczymy następujące usługi:


Obsługa administracyjno – prawna

 1. Oferujemy pomoc w czynnościach związanych z powstaniem nowej wspólnoty, w tym:
  • przejęcie protokolarne nieruchomości,
  • skontrolowanie stanu prawnego i faktycznego Wspólnoty,
  • rejestracja w Urzędzie Statystycznym dla otrzymania nr Regon oraz w Urzędzie Skarbowym dla uzyskania NIP,
  • otwarcie rachunku bankowego.
 2. Prowadzimy i aktualizujemy ewidencję zasobów lokalowych.
 3. Prowadzimy dla każdego lokalu dokumentację, z zachowaniem ciągłości korespondencji i dokumentów.
 4. Prowadzimy rejestr wodomierzy indywidualnych oraz faktur za dostawę wody i energii elektrycznej, wraz z bieżącą kontrolą i analizą zużycia.
 5. Możemy opracować Statut Wspólnoty.
 6. Przygotowujemy regulaminy rozliczeń mediów i warunki utrzymania porządku i czystości w budynkach.
 7. Prowadzimy korespondencję z właścicielami.
 8. Ubezpieczamy nieruchomości i regulujemy składki za polisy ubezpieczeniowe.
 9. Zawieramy umowy na:
  • dostawę mediów (c.o., energia elektryczna, woda + ścieki, wywóz nieczystości),
  • roboty konserwacyjne,
  • roboty remontowe wykonywane na zlecenie Zarządu Wspólnoty.
  • utrzymanie czystości,
  • inne usługi wskazane przez Zarząd Wspólnoty.
 10. Organizujemy i obsługujemy zebrania Wspólnot Mieszkaniowych.
 11. Analizujemy roczne koszty Wspólnot Mieszkaniowych i koszty utrzymania części wspólnych nieruchomości.
 12. Prowadzimy e – kartoteki.
 13. Reprezentujemy Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej.
 14. W ramach dodatkowej usługi oferujemy obsługę prawną. Usługa ta realizowana jest na podstawie stosownego pełnomocnictwa oraz odrębnej umowy (zlecenia) z kancelarią prawną współpracującą z nami. Koszty takiej obsługi realizowane są na następujących warunkach:
  • w przypadku zasądzenia na rzecz Wspólnoty kosztów zastępstwa procesowego stanowią one wynagrodzenie kancelarii prawnej,
  • w przypadku nie zasądzenia na rzecz Wspólnoty kosztów zastępstwa procesowego Wspólnota nie ponosi żadnych kosztów z tytułu obsługi prawnej.
 15. Prowadzenie przez kancelarię prawną postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom odbywają się na następujących warunkach:
  • wyegzekwowane od dłużnika koszty zastępstwa procesowego stanowią wynagrodzenie kancelarii prawnej,
  • w przypadku niewyegzekwowania od dłużnika kosztów zastępstwa procesowego Wspólnota nie ponosi żadnych kosztów z tytułu obsługi prawnej.

Obsługa księgowa

 1. Prowadzimy księgi rachunkowe, w tym ewidencjonowanie dokumentów księgowych, zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej, zaliczek na fundusz remontowy.
 2. Prowadzimy ewidencję lokali mieszkalnych w zakresie wymiaru opłat, zaliczki eksploatacyjnej, funduszu remontowego, opłat na centralne ogrzewanie, zimną wodę i kanalizację oraz wywóz nieczystości.
 3. Rozliczamy wpłacone zaliczki na poczet świadczeń.
 4. Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej po zakończeniu okresu obrachunkowego.
 5. Prowadzimy imienne kartoteki finansowe dla każdego lokalu w zakresie naliczonych opłat oraz dokonanych wpłat, jak również występujących zaległości i nadpłat.
 6. Dokonujemy niezbędnych rozliczeń publiczno-prawnych z Urzędami Skarbowymi, ZUS.
 7. Prowadzimy ewidencję faktur kosztowych, rozliczeń faktur otrzymywanych od usługodawców.
 8. Obsługujemy rachunki bankowe w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, zakładamy lokaty, regulujemy zobowiązania.

Obsługa windykacyjna

 1. Kontrolujemy terminowości wpłat, a w przypadku opóźnień, po decyzji Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, naliczamy odsetki i wysyłamy upomnienia do właścicieli.

Obsługa techniczna

 1. Przechowujemy, kompletujemy i archiwizujemy dokumentację techniczną budynków.
 2. Prowadzimy książki obiektu budowlanego.
 3. Zlecamy przeglądy budynków wynikając z przepisów Prawa Budowlanego art. 62.
 4. Zlecamy roboty konserwacyjne wynikające z bieżących zgłoszeń mieszkańców i potrzeb w tym zakresie.
 5. Wykonujemy odbiory robót konserwacyjnych, sprawdzamy rozliczenia, kontrolujemy faktury.
 6. Przyjmujemy zgłoszenia i prowadzimy korespondencję w zakresie technicznej obsługi budynku.
 7. Bierzemy udział w komisjach usterkowych (np. zalania) i prowadzimy sprawy związane z odszkodowaniami.
 8. Sporządzamy wstępne kosztorysy dla remontów celem oszacowania nakładów finansowych.
 9. Sporządzamy oferty i wyszukujemy kontrahentów oferujących najkorzystniejsze warunki wykonawstwa robót.
 10. Sporządzamy umowy i zlecamy wykonanie robót budowlanych na zlecenie Zarządów.
 11. Zapewniamy nadzór inspektorów budowlanych nad prowadzonymi remontami.

Usługi dodatkowe

 1. Realizujemy nadzór nad robotami remontowymi oraz nadzór nad sporządzaniem kosztorysów inwestorskich.
 2. Administrujemy lokalami mieszkalnymi na zlecenie (opieka nad lokalem, poszukiwanie potencjalnych najemców, kontrola finansowo- rozliczeniowa).
 3. Prowadzimy obsługę prawną w zleconym zakresie za pomocą kancelarii prawnych.

Opłaty za usługi

Wynagrodzenie za kompleksową obsługę Państwa nieruchomości przedstawioną w niniejszej ofercie proponujemy ustalić jako zryczałtowaną stawkę za jeden m2 powierzchni użytkowej budynku. Niniejsze wynagrodzenie będzie obejmować trzy składowe z planu kosztów nieruchomości tj. kosztów administrowania nieruchomością, kosztów utrzymania czystości oraz kosztów bieżących konserwacji. Oferujemy w tym przypadku stawki:

 • za administrowanie w wysokości: od 0,65 zł za m? w zależności od: wielkości, położenia i stanu technicznego budynku,
 • za utrzymanie czystości: od 0,45 za m? w zależności od: wielkości, położenia i zakresu świadczonych usług w budynku,
 • za konserwację: od 0,30 za m? w zależności od: wielkości, położenia i stanu technicznego budynku.

Szczegółowa ofertę jesteśmy w stanie złożyć po wizji lokalnej budynku oraz rozmowie z Zarządem nieruchomości. Nasza oferta ma charakter kompleksowy. Jednakże jesteśmy gotowi świadczyć usługi w zakresie samego zarządzania nieruchomością.

Dokumenty do pobrania

Umowa na administrowanie
Zał. nr 1 – utrzymanie czystości

Przygotowane przez MPG Media