Punkty Informacyjno – Konsultacyjne dla Dzielnic

Zapraszają potrzebujących pomocy z problemami:

 • uzależnień od alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych, DDA
 • problemów osób współuzależnionych,
 • przemocy domowej,
 • kryzysu psychicznego,
 • HIV/ AIDS,
 • trudnej sytuacji życiowej, spraw socjalnych, problemów małżeńskich, wychowawczych itp.

W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym prowadzone są konsultacje ze specjalistami (psychologiem, terapeutą uzależnień, pracownikiem socjalnym, specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawnikiem). Konsultacje specjalistów w PIK są bezpłatne. Nie trzeba mieć żadnych dokumentów. Specjaliści proszą jedynie o dane potrzebne do celów statystycznych. PIK nie prowadzi terapii.

Ochota – tel. 22 822 56 92, mail ochota.pomocpik@um.warszawa.pl, ul. Białobrzeska 32
Mokotów – tel. 22 841 93 49, mail wsz.profilaktyka@mokotow.waw.pl, ul. Gagarina 27
Włochy – tel. 22 443 44 74, mail pikwlo@um.warszawa.pl, ul. Centralna 24
Wola – tel. 22 443 44 74, mail pikwlo@um.warszawa.pl, ul. Centralna 24
Śródmieście – tel. 22 443 92 91, ul. Nowy Świat 39
Żoliborz – tel. 22 403 40 16, 22 403 40 17, ul. Gdańska 4 Ośrodki Pomocy Społecznej

 1. Dzielnica Ochota
  ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa
  osrodek@opsochota.waw.pl
  tel. 22 822 11 24
  www.opsochota.waw.pl
 2. Dzielnica Mokotów
  ul. Falęcka 10
  02-545 Warszawa
  sekretariat@opsmokotow.pl
  tel. 22 849 44 66, 22 849 44 68
  www.opsmokotow.pl
 3. Dzielnica Śródmieście
  ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa
  tel. 22 628 07 12
  www.cps.srodmiescie.warszawa.pl
 4. Dzielnica Włochy
  ul. Czereśniowa 35
  tel. 22 863 98 37
  www.opswlochy.waw.pl
 5. Dzielnica Wola
  ul. Bema 91
  tel. 22 571 50 00
  www.ops-wola.waw.pl
 6. Dzielnica Żoliborz
  ul. Ludwika Rydygiera 3
  tel. 22 839 49 97
  www.ops-zoliborz.waw.pl

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 643 zł (tzw. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej)
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł (tzw. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie)

przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z powodów wymienionych poniżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Konieczne jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny ustala sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osób (rodzin) składających wniosek o udzielenie pomocy. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy (mimo braku zmiany sytuacji).

Przygotowane przez MPG Media